اطلاعیه فوری
1398/03/11

حضور مدیران، صاحبنظران، اساتید و پژوهشگران ؛

بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به تقاضای پژوهشگران مبنی بر تخصیص مهلت بیشتر جهت ارایه دستاوردهای علمی و تجربی خود به دبیرخانه همایش ملی چرخه تولید آب و برق از منابع آبی نامتعارف؛ طی آخرین جلسه شورای سیاست گذاری مقرر گردید تاریخ برگزاری همایش به 28 و 29 آبان ماه 1398 موکول گردد.