تعرفه های ثبت نام
  • هزینه ثبت نام مقاله دانشجویی  1،700،000 ریال 
  • هزینه ثبت نام مقاله آزاد 2،200،000 ریال
  • شرکت در همایش جهت صدور گواهی950،000 ریال