راهنمای نگارش مقاله

 

- پژوهشگران می‌بایستی پیش از ارسال مقالات خود، راهنمای نگارش مقالات را مطالعه و مقالات مطابق دستورالعمل، آماده و ارسال شوند.

 

 - مقالات می‌بایستی توسط نرم افزار Microsoft Word آماده و ارسال گردند. از ارسال نسخه PDF مقاله خودداری نمایید.