محورهای همایش
  • نمک زدایی، پالایش پساب , فناوری

 

  • اقتصاد و دل‌نگرانی های زیست بومی

 

  • روشهای همزمان تولید آب وبرق از منابع تجدیدپذیر

 

  • همبست آب، پسماند،غذا و انرژی

 

  • اصلاحات نهادی و ساختاری

 

  • نگاهی به درس آموخته های جهانی